بقاء به تابعیت پدرخارجی

به استناد بند4 ماده 976 قانون مدني کساني که در ايران از پدر و مادر خارجي که يکي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند تبعه ايران محسوب مي شوند. اين گونه اشخاص از بدو تولد شناسنامه ايراني دريافت مي نمايند. به استناد بند 5 ماده 976 کساني که در ايران از پدري تبعه خارجه بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يک سال ديگر در ايران اقامت کرده باشند تبعه ايران محسوب مي شوند در غير اين صورت قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است. براي اين گونه اشخاص به جاي شناسنامه ، گواهي تولد صادر مي گردد. (هنگام تولد) اگر مشمول اين دو بند پس از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي بقاء به تابعيت پدر خارجي را داشته باشند بايد نسبت به تکميل اظهاريه بقاء به تابعيت پدر (نمونه شماره 1) اقدام و همراه با مدرک پذيرش به تابعيت دولت متبوع پدر و اسناد و مدارک تابعيت اصلي مادر خود به بخش کنسولي نمايندگي ارائه تا پس از تصديق و نقش تمبر به منظور بررسي و اقدام لازم به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ايران ارسال گردد. چنانچه درخواست متقاضي بر اساس قانون و مقررات مورد موافقت قرار گيرد، به استناد بندهاي الف و ب ماده 977 قانون مدني براي وي سند بقاء به تابعيت پدر (نمونه شماره 2) صادر و تحويل مي گردد. بخش تابعيت نمايندگي پس از دريافت هزينه تمبر، سند را تحويل متقاضي خواهد نمود.

يادآوري : مشمولين بند 5 اين ماده که داراي گواهي ولادت رسمي بوده و بين سنين 18 و 19 سالگي در خارج از ايران اقامت داشته اند تبعه خارجه محسوب شده و به جاي دريافت سند بقاء به تابعيت پدر با تسليم اصل گواهي ولادت خود، گواهي مبتني بر نداشتن شرايط مندرج در بند 5 ماده 976 را دريافت خواهند نمود

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر