اتباع ایران

 

ماده 976 قانون مدني ايران :

 اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب مي شوند :

کليه ساکنين ايران به استثناي اشخاصي که تبعيت خارجي آنها مسلم باشد. تبعيت خارجي کساني مسلم است که مدارک تابعيت آنها مورد اعتراض دولت ايران نباشد.

کساني که پدر آنها ايراني است اعم از اين که در ايران يا در خارجه متولد شده باشند.

کساني که در ايران متولد شده و پدر و مادر آنها غير معلوم باشند.

کساني که درايران از پدر و مادر خارجي که يكي از آنها در ايران متولد شده بوجود آمده اند.

کساني که در ايران از پدري که تبعه خارجي بوجود آمده و بلافاصله پس از رسيدن به سن هجده سال تمام لااقل يکسال ديگر در ايران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آنها به تابعيت ايران بر طبق مقرراتي خواهد بود که مطابق قانون براي تحصيل تابعيت ايران مقرر است.

هر زن تبعه خارجي که شوهر ايراني اختيار کند.

هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.

تبصره: اطفال متولد از نمايندگان سياسي و کنسولي خارجه مشمول فقره 4 و5 نخواهند بود.

 تعريف :

اشخاصي که مشمول يکي از موارد زير باشند تبعه ايران محسوب مي شوند:

تابعيت خون يا تابعيت نسبي که به موجب بند2 ماده 976 قانون مدني تابعيت شخص از طريق نسبت (پدر ايراني) به طفل تحميل مي شود.

تابعيت خاک که به موجب بندهاي 3 ، 4 و 5 ماده 976 قانون مدني تابعيت شخص بر اساس محل تولد وي مشخص مي شود.

به موجب بند 6 ماده 976 قانون مدني هر زن داراي تابعيت خارجي که با مرد ايراني ازدواج نمايد.

به موجب بند 7 ماده 976 قانون مدني هر تبعه خارجي که تابعيت ايران را تحصيل کرده باشد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر