ترک تابعیت جمهوری اسلامی ایران

 

ماده 988 قانون مدني:

 اتباع ايران نمي توانند تبعيت خود را ترک کنند مگر به شرايط ذيل:

 به سن 25 سال تمام رسيده باشند.

 هيئت وزرا خروج از تابعيت آنان را اجازه دهد.

 قبلاً تعهد نمايند که در ظرف يکسال از تاريخ ترک تابعيت حقوق خود را بر اموال غير منقولي که در ايران دارا مي باشند و يا ممکن است بالوراثه دارا شوند ولو قوانين ايران اجازه تملک آنرا به اتباع خارجه بدهد به نحوي از انحاء به اتباع ايراني منتقل کنند. زوجه و اطفال کسي که بر طبق اين ماده ترک تابعيت مي نمايد اعم از اينکه اطفال مزبور صغير يا کبير باشند از تابعيت ايراني خارج نمي گردند مگر اينکه اجازه هيئت وزرا شامل آنها هم باشد.

 خدمت تحت السلاح خود را انجام داده باشند.

 مدارک لازم:

 تکميل، امضاء و ارائه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت توسط متقاضي (نمونه شماره 12)

 تکميل، امضاء و ارائه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت توسط همسر متقاضي (نمونه شماره 12)

 تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي توسط متقاضي (نمونه شماره7)

 تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه تعهد نامه مالياتي ، گمرکي و بانکي توسط همسر متقاضي (نمونه شماره 7)

 تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط متقاضي (نمونه شماره 14)

 تکميل، امضاء و ارائه يک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران توسط همسر متقاضي (نمونه شماره 14)

 15 قطعه عکس 4*6 تمام رخ (جديد و يکنواخت) متقاضي همراه با نگاتيو

 8 قطعه عکس 4*6 نيم رخ (جديد و يکنواخت) متقاضي همراه با نگاتيو

 15 قطعه عکس 9*6 (با حجاب، جديد و يکنواخت) دسته جمعي همسر و فرزنداني که از تابعيت ايران خارج مي شوند همراه با نگاتيو

 اصل شناسنامه متقاضي، همسر و فرزندان (کمتر از 25 سال سن) و 7 نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها

 اصل و دو نسخه تصوير کارت يا برگ انجام يا معافيت از خدمت نظام وظيفه براي مشمولين

 اصل گذرنامه ايراني متقاضي و همسر وي و دو نسخه تصوير صفحات نوشته شده آنها

 دو نسخه آثار انگشتان متقاضي، همسر وي و فرزندان داراي 15 سال سن به بالا

 ارائه اصل مدرک پذيرش دولتي که متقاضي تابعيت آنرا تحصيل مي نمايد و يک نسخه تصوير آن

 اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت متقاضي و 3 نسخه مربوط به همسر وي (به ارز محل)

 اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصديق يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي متقاضي و 1 نسخه مربوط به همسر وي (به ارز محل)

  روش انجام کار:

 الف - متقاضي و همسرش مي بايست هر يک نسبت به تکميل، امضاء و ارايه 3 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (نمونه شماره 12) و يک نسخه تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) و يک نسخه پرسشنامه مخصوص متقاضيان ترک تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران (نمونه شماره 14) به صورت دقيق، کامل، خوانا و به زبان فارسي اقدام نمايند. براي تسريع در ارايه مدارک، متقاضي و همسرش مي توانند از يک نسخه که بطور دقيق تکميل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصوير خوانا تهيه و پس از امضاء تحويل نمايند. روي هريک از تقاضانامه هاي مربوط به متقاضي، مي بايست يک قطعه عکس وي الصاق شود. روي هريک از تقاضانامه هاي مربوط به همسر، يک قطعه عکس دسته جمعي وي با فرزندان الصاق مي شود. اسامي و تاريخ تولد همه فرزندان متقاضي مي بايست در همه تقاضا نامه ها درج شود. چنانچه هر يک از فرزندان که سن او بين 18 تا 25 سال است تمايل به خروج از تابعيت ايران نداشته باشد مي بايست مراتب را در تقاضا نامه کتبي متقاضي درج نمايد. تصاوير مدارک مورد نياز مي بايست کاملاً روشن و خوانا باشند

 ب - چنانچه مندرجات هر يک از مدارک مخدوش يا داراي اشکال باشد پذيرش و بررسي مدارک تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.

 پ - مامور کنسولي پس از دريافت مدارک، امضاي متقاضي و همسر وي را به طور جداگانه روي هر يک از 6 نسخه تقاضا نامه خروج از تابعيت (نمونه شماره 12) و2 برگ تعهد نامه مالياتي، گمرکي و بانکي (نمونه شماره 7) تاييد و آنها را طي نامه اي به اداره تابعيت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال مي نمايد.

 ت - اصل گذرنامه ها، شناسنامه ها، کارتهاي شناسايي ملي و مدارک خدمت نظام وظيفه به متقاضي اعاده مي گردد.

 ج - اداره تابعيت و امور پناهندگان پس از وصول مدارک نسبت به تشکيل پرونده و انجام بررسيهاي لازم مبادرت خواهد نمود. در صورت پذيرش تقاضاي ترک تابعيت متقاضي، همسر و فرزندان وي توسط هيات دولت جمهوري اسلامي ايران، به استناد ماده 988 قانون مدني و تبصره هاي الحاقي به آن، سند خروج از تابعيت (نمونه شماره 15) صادر و به نمايندگي درخواست کننده ارسال خواهد شد.

 ث - بخش تابعيت نمايندگي نيز پس از دريافت هزينه تمبر سند خروج از تابعيت و همچنين اخذ اصل مدارک ايراني متقاضي، همسر و فرزندان (شناسنامه، گذرنامه و کارت ملي) نسبت به تحويل سند مزبور به متقاضي اقدام مي نمايد.

 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر