درخواست نصب امین موقت

در موارد زير امين معين مي شود :

 1. اگر غايب مفقودالاثر براي اداره اموال خود تکليفي معين نکرده باشد و کسي هم نباشد که قانوناً حق تصدي امور را داشته باشد.
 2. براي اداره سهم الارثي که ممکن است از ترکه متوفي به جنين تعلق گيرد در صورتي که جنين ولي يا وصي نداشته باشد.
 3. براي اداره اموالي که به مصارف عمومي اختصاص داده شده و مديري نداشته باشد.

ماده 114 قانون امور حسبي: در خارج ايران مامورين کنسولي ايران حق دارند براي اداره اموال ايرانيان که محتاج به تعيين امين و واقع در حوزه ماموريت آنهاست موقتاٌ نصب امين نمايند و بايد تا ده روز پس از نصب امين مدارک عمل خود را به وسيله وزارت امور خارجه به وزارت دادگستري بفرستند . نصب امين نامبرده وقتي قطعي مي گردد که دادگاه شهرستان تهران تصميم مامور کنسولي را تنفيذ کند.مدارک لازم:

 • حضور و ارائه درخواست کتبي توسط متقاضي تعيين امين موقت (براي مثال وراث)
 • ارائه اصل شناسنامه (باطله) متوفي (ولي صغار) و دو نسخه تصوير آن
 • ارائه اصل شناسنامه شخص (يا اشخاصي) که براي سمت امانت مناسب باشد و دو نسخه تصوير آن (مادر صغار در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است)
 • اصل شناسنامه صغار و دو نسخه تصوير آن
 • ارائه اصل سياهه دقيق اموال مورد امانت از سوي متقاضي و دو نسخه تصوير آن
 • اصل قبض بانکي پرداخت هزينه تصوير برابر با اصل مدارک به حساب کنسولي نمايندگي

شرايط انجام کار:الف - مأمور کنسولي موظف است تا براي احراز لزوم تعيين امين و احرازصلاحيت متقاضي يا فرد(افراد) معرفي شده براي سمت امانت (مادر صغار در صورت داشتن صلاحيت بر ديگران مقدم است) بررسي لازم را انجام دهد.ب - نصب امين موقت (فرم شماره 35) در سه نسخه با امضاء و مهر مامور کنسولي تنظيم و نسخه اول آن پس از الصاق به اصل سياهه اموال مورد امانت (با مهر الصاق) ، تحويل متقاضي (امين) شده و ذيل نسخه سوم از وي رسيد اخذ مي شود.

ب - نسخه دوم با مدارک زير (حداکثر ظرف مدت 10 روز) به اداره سجلات و احوال شخصيه ايران ارسال تا در وزارت دادگستري تنفيذ شود:

 1. تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه باطله متوفي و خلاصه رونوشت وفات (ولي صغار)
 2. تصوير برابر با اصل کليه صفحات شناسنامه امين
 3. تصوير برابر با اصل شناسنامه صغار
 4. تصوير برابر با اصل سياهه اموال مورد امانت

مواد قانوني مرتبط:

 • ماده 37 کنوانسيون وين،
 • مواد 1011 تا 1030 قانون مدني
 • مواد 103 تا 125 , 126 تا 135 و 140 تا 152 قانون امور حسبي
وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر