سرپرستی اطفال بی سرپرست

 

مواد قانوني مرتبط :

اصل بيست و يکم قانون اساسي

ماده 37 کنوانسيون وين

مواد 1 تا 17 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست

ماده 1: هر زن و شوهر مقيم ايران مي توانند با توافق يکديگر، طفلي را با تصويب دادگاه و طبق مقررات اين قانون سرپرستي نمايند. 

روش انجام کار: 

درمواردي که درحوزه مأموريت طفل ايراني فاقد ولي يا قيم باشد و زن و شوهري نيز متقاضي سرپرستي اين طفل باشند مأمور کنسولي ضمن ملحوظ داشتن مفاد مواد مندرج در قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مي بايست براي کسب نظر نسبت به اخذ درخواست کتبي زوجين و ارسال آن به همراه اطلاعات، مدارک و مستندات لازم به اداره سجلات و احوال شخصيه وزارت امور خارجه ايران اقدام نمايد. 

جهت اطلاعات بیشتر در این قسمت کلیک نمائید

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر