تائید امضاء و مدارک اتباع خارجه

 تاييد امضاء اتباع خارجه توسط نمايندگي ممنوع مي باشد. امضاء يا مدارک متعلق به اين گونه افراد (در صورتي که سند ارائه شده قابل تاييد باشد) مي بايست ابتدا به تصديق مراجع معتبر کشور محل استقرار نمايندگي رسيده (روي يا پشت سند يا گواهي) سپس براي تاييد به نمايندگي ارائه شوند. براي اطلاع از نحوه تاييد به قسمت "تسجيل اوراق و مدارک تجاري" مراجعه نماييد. 

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر