معافیت کفالت

معافیت کفالت:

مشموليني که ادعاي کفالت پدر، مادر، خواهر و ....... را دارند پس از مطالعه ضوابط مربوطه در سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا مي‌توانند با در دست داشتن مدارک ذیل به نمایندگی مراجعه نمایند.

قبل از مراجعه به اداره امور ایرانیان جهت اطلاع از وصول پرونده از نمایندگی مربوطه به دبیرخانه آن اداره به شماره 982161153239+ حاصل فرمائید.

مدارک مورد نياز :

1- تکميل يک برگ فرم درخواست معافیت کفالت مبني بر تأييد وضعيت خانوادگي و صحت ادعاي مشمول که به امضاء سه نفر از بستگان وي رسيده باشد.در مواردي که فرد بستگاني در خارج از کشور ندارد، پس از تکمیل و ارسال مدارک، شهود مي‌توانند ضمن اعلام نسبت با مشمول، قسمت مربوطه را در ايران تکميل نموده و سپس به تأييد یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند؛

2- ارائه اصل شناسنامه جديد پدر و مادر مشمول و فتوکپي از کليه صفحات، و يا گواهي فوت پدر و يا طلاق نامه مادر؛

3- ارائه اصل شناسنامه جديد خواهران و برادران مشمول و فتوکپي از کليه صفحات و يا گواهي فوت؛

4- ارائه دو قطعه عکس جديد پدر و مادر مشمول،4×3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده، براي خانمها با رعايت حجاب کامل اسلامي؛

5- ارائه اصل شناسنامه جديد همسر و يا همسران ديگر پدر و فتوکپي از کليه صفحات آن، و يا گواهي فوت آنها؛

6- ارائه اصل شناسنامه جديد مشمول و يک سري فتوکپي از کليه صفحات آن حتی صفحات سفید؛

7-چهار قطعه عکس جديد مشمول،  4×3 تمام رخ، بدون کلاه، عينک تيره و پشت نويسي شده؛

8- ارائه اصل گذرنامه معتبر ايراني مشمول و يک سري فتوکپي خوانا از تمام صفحات آن حتی صفحات سفید؛

9- ارائه اصل و کپی آخرین مدرک تحصيلي و گواهی اشتغال به تحصیل در صورت دانشجو بودن؛

10- ارائه اصل و کپی کارت شناسائي ملي؛

11- ارائه اصل و کپی مدرک اقامتي مشمول؛

12- تنظیم وکالت نامه توسط مشمول از طریق سامانه میخک برای پیگیری پرونده در وزارت امور خارجه و سازمان نظام وظیفه (پدر و مادر نیاز به وکالت نامه ندارند).

راهنماي تكميل برگ درخواست معافيت كفالت وبرگ تاييد درخواست معافيت(فرم درخواست معافیت کفالت) ويژه مشمولان ايراني مقيم خارج از كشور

الف) مشخصات مشمول:

1- مشمول با مراجعه به نمايندگي جمهوري ‌اسلامی ‌ايران درخارج‌ ازكشور، تقاضاي خود را براي بهره‌مندي از معافيت كفالت مطرح و پس ‌از دريافت برگ درخواست معافيت‌ از نمايندگي، نسبت به درج مشخصات‌ سجلي، تحصيلي، اقامتي و ساير اطلاعات خواسته شده، در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت اقدام و با امضا واثر انگشت آن را تاييد مي نمايد و متصدي امور كنسولي ضمن رويت اصل مدارك مانند شناسنامه،گذرنامه، مدرك تحصيلي، مدارك اقامتي و....، علاوه بر كنترل و تطبيق اطلاعات ثبت شده در فرم، اقامت مشمول در خارج از كشور را نيز احراز مي نمايد.

2- نوع معافيت كفالت، بر اساس ماده (44) قانون خدمت وظيفه عمومي مانند معافيت كفالت پدر 70 سال تمام، پدر بيمار كمتر از 70 سال نيازمند مراقبت، مادر فاقد همسر، برادر صغير و... توسط مشمول و با راهنمايي متصدي امور كنسولي تعيين و در محل مربوط درج مي گردد.

3- عكس مشمول در محل مربوط بر روي فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمايندگي ممهور مي گردد.

ب) مشخصات بستگان مشمول :   

1- مشخصات‌ كليه اعضاي خانواده‌مشمول شامل پدر، مادر، برادران و خواهران (اعم از مجرد يا متاهل - تني يا ناتني) به طور كامل و دقيق و برابر اطلاعات شناسنامه‌اي‌ توسط‌ مشمول در محل مربوط ‌در فرم درخواست معافیت کفالت درج مي‌گردد و در صورتي كه مشمول متقاضي معافيت كفالت جد و يا جده باشد، علاوه بر درج مشخصات جد يا جده بايد مشخصات كليه فرزندان جد يا جده و مشخصات كليه نوه هاي آنان نيز در جدول مذكور درج گردد.

2- متصدي اموركنسولي ضمن رويت اصل شناسنامه‌هاي مربوط به بستگان مشمول، نسبت به كنترل و تطبيق اطلاعات ثبت شده در جدول اقدام خواهد كرد.

ج) مشخصات گواهان:

     سه نفر از بستگان مشمول با حضور در نمايندگي، ضمن درج مشخصات خود در محل مربوط فرم درخواست معافیت کفالت، صحت ادعاي مشمول در خصوص كفالت درخواستي را با امضا و اثر انگشت تاييد مي نمايند. متصدي امور كنسولي مي‌باید نسبت به تفهيم مفاد ماده(60) قانون خدمت وظيفه عمومي در مورد مجازات شهادت‌كذب، گواهي‌خلاف‌واقع و مكتوم داشتن حقيقت به گواهان اقدام و آنان را نسبت به موضوع توجيه نمايد.

د) اظهاريه بستگان مشمول:

1- هريك از بستگان مشمول‌ شامل‌ پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ و مادربزرگ‌ كه مقيم خارج‌ ازكشور‌ بوده و مشمول حسب مورد تقاضاي كفالت آنان را دارد، با حضور در نمايندگي، حسب مورد رديف‌هاي 1 تا 6 در قسمت مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت را علامت زده و با امضا واثر انگشت آن را تاييد مي‌نمايند.

2- هر يك از بستگان مشمول (پدر، مادر، برادر، خواهر، پدربزرگ ومادربزرگ) كه مشمول حسب‌ مورد‌ تقاضاي‌ كفالت‌ آنان را دارد مي باید براي احراز اقامت در خارج، رديف (7) را نيز تكميل نمايند.

  هـ) گواهي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران:

1- مشمول، بستگان‌ مشمول‌ مقيم خارج‌ و گواهان‌ مي‌باید با حضور درنمايندگي و درحضور متصدي امور كنسولي ضمن تكميل فرم، اظهارات خود را با امضا و اثر انگشت تاييد نمايند.

2- متصدي‌ امور كنسولي مي‌باید‌ ضمن رويت‌ و بررسي مدارك‌ هويتي‌ اشخاص، نسبت به‌ احراز هويت‌ مشمول‌ و گواهان و همچنين احراز هويت و حيات بستگان مشمول اطمينان حاصل نموده و مراتب را با درج امضا و مهر در محل مربوط گواهي نمايد.همچنين مي‌باید يك قطعه عكس تمام رخ بستگان مشمول در محل مربوط در فرم درخواست معافیت کفالت الصاق و به مهر نمايندگي ممهور گردد.

3- مدارك مورد نياز به تناسب نوع معافيت- كه بر اساس مندرجات دفترچه راهنماي خدمت وظيفه عمومي قابل تعيين است- از مشمول اخذ و كليه مدارك برابر با اصل شده و ممهور به مهر نمايندگي گردد.

4- پرونده تشکیل شده پس از تكميل و تائید مسئول کنسولی، به اداره امور ايرانيان ارسال تا از آن طريق جهت اقدام لازم به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد.

ملاحظات:

  1- در صورتي كه مشمول در خارج از كشور و بستگان وي كه مدعي كفالت آنان است در داخل كشور حضور داشته باشند نيازي به تكميل قسمت اظهاريه بستگان مشمول در فرم درخواست معافیت کفالت نمي‌باشد و نمايندگي صرفاً رديف (1) قسمت گواهي را كه در مورد مشمول است تاييد و اقدامات بعدي را به عمل مي آورد.

2- در صورتي كه مشمول در داخل كشور و بستگان وي كه مشمول مدعي كفالت آنان است درخارج ازكشور سكونت داشته باشند، حسب مورد رديف هاي 1 تا 7 در قسمت اظهاريه فرم درخواست معافیت کفالت توسط بستگان ذيربط تكميل و نمايندگي صرفاً رديف (2) قسمت گواهي را كه درمورد بستگان مشمول است تاييد و اقدامات بعدي را به عمل مي آورد.

3- درصورتي كه مشمول و بستگان وي كه مدعي كفالت آنان‌ است هر دو درخارج‌ از كشور سكونت‌ داشته باشند، كليه قسمت هاي فرم درخواست معافیت کفالت حسب مورد تكميل مي‌گردد.

4- با تكميل برگه‌ مذكور نيازي به صدور گواهي تجرد براي مادر، مادربزرگ و خواهر مشمول و همچنين گواهي قيد حيات براي ساير بستگان كه مشمول مدعي كفالت آنان است نمي باشد.

5- در صورتي كه مشمول در خارج از كشور سكونت داشته باشد، پيگيري امور مربوط توسط پدر و مادر بلامانع است، ليكن پيگيري اقدامات توسط ساير اشخاص نيازمند ارائه وكالت نامه از سوي مشمول خواهد بود.

6- در صورتي كه معافيت كفالت نيازمند اعلام نظر پزشكي مبني بر نيازمندي بستگان مشمول به مراقبت باشد و بستگان مشمول نيز مقيم خارج از كشور باشند، علاوه بر تكميل فرم درخواست معافیت کفالت و ارسال مدارك مربوط به معافيت‌كفالت، مي‌باید «برگ رسيدگي به وضعيت پزشكي ويژه بستگان بيمار مشمول» برابر فرم شماره فرم رسیدگی به وضعیت ویژه بستگان مشمول توسط نمايندگي مجري معاينات پزشكي تكميل گرديده نيز به همراه مدارك پزشكي مربوط به بيماري، به سازمان وظيفه عمومي ناجا ارسال گردد. (بستگان بيمار مشمول در صورت تمايل مي توانند به داخل كشور مراجعه و در شوراي پزشكي وظيفه عمومي مورد معاينه قرار گيرند).

 

 

   

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر