درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف (اختلاف در مندرجات شناسنامه)

 

الف - موارد استفاده برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف

1. تصحيح هر نوع اشتباه در تحرير مندرجات دفتر ثبت کل وقايع و وفات بعد از امضاء سند و قبل از تسليم شناسنامه و يا گواهي ولادت و يا وفات و يا تکميل سند ثبت فوت (براي درج مشخصات نامعلوم مندرج در ماده 29 قانون ثبت احوال).

2. رفع اشتباهات ناشي از تحرير ضمن ثبت وقايع يا نقل مندرجات اسناد و اعلاميه ها و مدارک به دفاتر ثبت کل وقايع و ساير دفاتر.

3. ابطال اسناد شناسنامه هايي که بيگانگان مورداستفاده قرارداده اند و طبق ماده 44 اعلام مي شود.

4. ابطال اسناد مکرر و يا موهوم.

5. اصلاح اشتباه درثبت جنس صاحب سند.

6. تغييرنامهاي ممنوع.

7. حذف کلمات زايد غيرضروري و يا ناشي از اشتباه در اسناد سجلي اشخاص.

دريافت فرم شماره 215

ب - نحوه تکميل و ارسال برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف مطابق شرح ذيل :

1. درخواست و کليه برگهاي پيوست آن مي بايست در دو نسخه تکميل و ارايه گردد.

2. چنانچه درخواست توسط وکيل تسليم شود بايد وکالتنامه رسمي وکيل و در صورتي که درخواست را قيم ارايه نمايد تصوير قيم نامه و بطور کلي تصوير مدرکي که مثبت سمت متقاضي است بايد ضميمه دادخواست باشد.

3. در قسمت اول مشخصات کامل درخواست کننده (صاحب سند) درج مي شود.

4. درقسمت دوم اگردرخواست ازطرف وکيل يا نماينده قانوني صاحب سند باشد مشخصات کامل وي درج شود.

5. درقسمت سوم مشخصات کامل طرف اختلاف درج مي شود.

6. در قسمت چهارم موضوع يا عنوان خواسته بطور اختصار درج مي شود.

7. در قسمت پنجم دلايل و نوع مدارک مورد استناد درج مي شود.

8. در قسمت ششم شرح خواسته بصورت مختصر ولي مفيد نوشته مي شود.

9. درنهايت پس از تکميل درخواست محل امضاء به امضاي درخواست کننده مي رسد.

چنانچه طرف اختلاف متعدد باشد و رديف مربوط (رديف سوم) گنجايش درج مشخصات و محل اقامت همه آنان را نداشته باشد درخواست کننده مي تواند در برگ جداگانه اسامي و مشخصات مورد اشاره را بنويسد.

پ - مامور کنسولي درخواست رسيدگي را پس از تاييد ، به همراه تصوير مستندات لازم به وزارت امور خارجه ارسال مي نمايد ت - چنانچه درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف توسط هيات حل اختلاف حوزه صدور شناسنامه پذيرفته شودمراتب ازطريق نمايندگي به متقاضي اعلام تا نسبت به ارايه مدارک زيرجهت تعويض شناسنامه اقدام نمايد:

1. اصل شناسنامه متقاضي

2. 3 قطعه عکس 4*3 (براي سن 15 سال تمام به بالا , با ذکرمشخصات سجلي در پشت عکسها)

3. پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه

4. اصل قبض بانکي پرداخت هزينه بانکي تعويض شناسنامه به حساب کنسولي نمايندگي

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر