تغيير تاريخ تولد

براساس ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي تغيير تاريخ تولد اشخاص ممنوع است.

تبصره - صاحب شناسنامه در طول عمر خود فقط يک بار مي تواند نسبت به تغيير يا اصلاح تاريخ تولد خود اقدام نمايد به شرط آنکه تاريخ تولد مندرج در شناسنامه با تاريخ تولد واقعي وي بيش از 5 سال تفاوت داشته باشد . دراين صورت متقاضي تغيير تاريخ تولد مي تواند با تنظيم برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف  و ارائه مدارک لازم (تصوير شناسنامه و مستندات مربوطه) به بخش کنسولي نمايندگي اقدام نمايد.

مدارک لازم:

تنظيم برگ درخواست رسيدگي از هيات حل اختلاف  توسط صاحب شناسنامه

ارائه اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير کليه صفحات

ارائه اصل مدارک و مستندات مربوطه

شرايط انجام کار:

اگردرخواست تغيير نام خانوادگي توسط ثبت احوال مربوطه پذيرفته شود مراتب توسط مامور کنسولي به متقاضي اعلام تا نسبت به تکميل و ارايه مدارک زير جهت تعويض شناسنامه اقدام نماييد:

1. اصل شناسنامه متقاضي

2. 3 قطعه عکس4×3 (براي سن 15 سال تمام به بالا, با ذکرمشخصات سجلي درپشت عکسها)

3. پرسشنامه تکميل شده تعويض شناسنامه

4. اصل قبض بانکي پرداخت هزينه بانکي تعويض شناسنامه به حساب کنسولي نمايندگي

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر