اصلاح مندرجات شناسنامه هاي تعويض شده

الف - چنانچه شناسنامه تعويض شده (جديد) شما فاقد مشخصات همسر و فرزندان (در صفحه دوم شناسنامه) مي باشد مي بايست اصل شناسنامه را به همراه سند ازدواج و شناسنامه همسر/ فرزندان خود به مأمور کنسولي ارائه دهيد تا نسبت به درج مشخصات همسر و فرزندان در ستونهاي مربوطه اقدام نمايد. 

ب - در صورتي که مشخصات همسر و فرزندان در شناسنامه تعويض شده بصورت ناقص درج شده باشد تکميل آن موکول به ارسال اصل شناسنامه ناقص و دو نسخه تصوير شناسنامه هاي همسر و فرزندان به اداره ثبت احوال صادر کننده شناسنامه خواهد بود. مامور کنسولي مجاز به تکميل مشخصات ناقص نمي باشد. 

فرم 215

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر