امور مربوط به گواهينامه رانندگي

 

استعلام صحت صدور گواهينامه رانندگي

تعدادي از کشورهاي جهان هنگام صدور گواهينامه رانندگي جهت اتباع کشورمان، صحت صدور و تعلق گواهينامه رانندگي ايراني ارايه شده از سوي فرد ايراني را از نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن کشور استعلام مي نمايند. بدين صورت که سازمان مربوطه (اداره راهنمايي و رانندگي محل) با ارسال تصوير گواهينامه رانندگي صادره از سوي اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران درخواست اعلام صحت صدور و اعتبار آن را مي نمايد. مسئول بخش امور اجتماعي نمايندگي نيز تصوير گواهينامه دريافتي را طي نامه اي به اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه ايران ارسال تا پس از بررسي و تحقيق لازم، نتيجه را به نمايندگي درخواست کننده اعلام نمايد.

 تعويض گواهينامه رانندگي

ايراني هاي مقيم يا ساکن خارج از کشور در صورت تمايل مي توانند گواهينامه رانندگي خود را که اعتبار آن تمام شده و يا به دلايل مختلف از قبيل آبديدگي، سوختگي، پاره شدن و... نياز به تعويض دارد با مراجعه به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در محل سکونت خود، ارائه مدارک زير و درخواست تاييد آنها اقدام لازم انجام دهند.

 مدارک لازم:

تنظيم وکالتنامه جهت تفويض اختيار انجام امور تعويض و يا صدور المثني گواهينامه رانندگي موکل به وکيل قانوني خود در ايران. اين وکالتنامه پس از تنظيم و امضاء توسط موکل (متقاضي) مي بايست توسط بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مورد تصديق امضاء قرار گيرد.

سه قطعه عکس جديد4 × 3 شخصي، که پشت هر يک از آنها مشخصات شناسنامه اي صاحب عکس درج شده باشد. پشت اين عکس ها مي بايست پس از درج مشخصات به مهر نمايندگي ممهور شود.

عکس هاي تسليمي براي صدور گواهينامه (اعم از رنگي يا سياه و سفيد) بايد جديد، با زمينه روشن و تمام رخ بوده و در مورد بانوان ضمن رعايت حجاب اسلامي، گردي صورت کاملاً در عکس هويدا و در خصوص آقايان بدون استفاده از انواع کلاه، کراوات و پاپيون باشد.

گواهي انجام معاينات جسماني (معاينه چشم و ساير اندامهاي موثر در رانندگي) که توسط پزشک معتمد و مقامات محل امضاء و مهر شده باشد.لازم است تا اين گواهي به زبان فارسي يا انگليسي يا زباني که در ايران داراي مترجم رسمي باشد، تهيه شود. اين گواهي مي بايست توسط بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار گيرد.

اصل گواهينامه رانندگي متقاضي. در صورتي که گواهينامه مفقود شده باشد وکيل متقاضي بايد برگ تعهد عدم کشف فساد را در واحد صدور گواهينامه اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تنظيم، تکميل و ارائه نمايد.

اصل شناسنامه و دو نسخه تصوير تمام صفحات شناسنامه متقاضي

يک نسخه تصوير شناسنامه توسط بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مورد تاييد قرار گيرد.

ارائه اصل قبض بانکي واريز هزينه تصديق وکالتنامه، تاييد گواهي پزشک و برابر با اصل شناسنامه به حساب بانکي بخش کنسولي نمايندگي

 روش انجام کار:

متقاضي پس از دريافت مدارک تاييد شده مي بايست آنها را براي وکيل خود در ايران ارسال تا به اداره راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ارائه نمايد.

وکيل انتصابي هنگام مراجعه به اداره راهنمايي و رانندگي، مي بايست ترجمه رسمي (با تاييد اداره کل فني قوه قضاييه) به زبان فارسي گواهي پزشکي متقاضي (در صورتي که به زباني غير از زبان فارسي نوشته شده باشد) و همچنين اصل و يک نسخه تصوير شناسنامه خود را همراه داشته باشد.

 تخلفات رانندگان ايراني در خارج از کشور 

رانندگان ايراني داراي گواهينامه رانندگي بين المللي ممکن است در برخي از کشورهاي خارجي مرتکب تخلفات رانندگي شده و يا قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي آن کشور را خواسته يا ناخواسته نقض نمايند. مامورين پليس کشور متوقف فيه نيز به طور معمول نسبت به ضبط گواهينامه رانندگي متخلف اقدام و آن را طي نامه اي با ذکر نوع تخلف به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران ارسال مي نمايند. 

به رانندگان ايراني توصيه مي شود تا در اين گونه موارد از ايجاد هر گونه تنش يا برخورد با ماموران پليس خودداري، مطابق قوانين و مقررات موجود در آن کشور رفتار و در اولين فرصت با ماموران بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در آن کشور تماس حاصل نمايند.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر