اعزام بيمار به خارج از کشور

 

اين روزها با توجه به پيشرفت شگرف کشورمان در علوم مختلف به ويژه علوم پزشکي، درخواست اعزام بيمار به خارج از کشور تا حد زيادي کاهش يافته و معالجه ايشان با صرف هزينه هاي بسيار کمتر در داخل کشور صورت مي پذيرد. با اين حال پيگيري امور مربوط به اعزام بيماراني که بر اساس تشخيص و مجوز شورايعالي پزشکي مي بايست در خارج معالجه گردند (در ايران) توسط اداره امور اجتماعي وزارت امور خارجه و در خارج از ايران توسط نمايندگي جمهوري اسلامي ايران انجام مي گيرد. البته بيماراني که تمايل دارند بدون اطلاع اداره امور اجتماعي و با صرف هزينه شخصي به خارج از کشور مسافرت و توسط خويش و يا بستگان اقدام به تعيين وقت و معالجه نمايند، مي توانند به منظور مشاوره احتمالي به اداره امور اجتماعي يا بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر مراجعه نمايند.

روش انجام کار در اداره امور اجتماعي:

الف- بيمار متقاضي اعزام به خارج از کشور پس از دريافت مجوز شورايعالي پزشکي به اداره امور اجتماعي مراجعه و مدارک زير را جهت تعيين وقت ملاقات در کشور مورد نظر ارايه مي نمايد.

1- اصل مجوز شورايعالي پزشکي

2- برگ تکميل شده مشخصات بيمار متقاضي اعزام به خارج از کشور (نمونه شماره 4)

3- يک نسخه اصل گزارشها، آزمايشات و اوراق پزشکي، راديولژي و ... بيمار

 ب - اداره امور اجتماعي پس از دريافت مدارک، مراتب را جهت تعيين وقت ملاقات بيمار با پزشک متخصص و کسب اطلاعات لازم حول ميزان موفقيت درمان، نوع و طول درمان و هزينه هاي مربوط به بستري شدن در بيمارستان و انجام اعمال جراحي به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر اعلام مي نمايد.

پ - پس از وصول پاسخ نمايندگي مبتني بر پذيرش بيمار منضم به دعوتنامه پزشک، اداره امور اجتماعي نسبت به صدور گواهي لازم و تسيلم آن به بيمار اقدام تا براي اخذ رواديد لازم به سفارت کشور مورد نظر در تهران مراجعه نمايد.

ت - تاريخ و شماره پرواز هواپيماي بيمار و همراه وي به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در کشور مورد نظر اعلام تا مساعدت و همراهي لازم معمول گردد.

روش انجام کار در نمايندگي:

الف - مسئول امور اجتماعي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور پس از وصول درخواست اداره امور اجتماعي، اطلاعات مربوط به بيمار را طي نامه اي به پزشک متخصص اعلام تا ضمن استعلام هزينه درمان و درصد موفقيت معالجه، نسبت به اخذ اولين وقت ممکن اقدام و نتيجه را به اداره امور اجتماعي منعکس مي نمايد.

ب - پس از اطلاع بيمار از وقت تعيين شده و عزيمت به کشور محل درمان، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در حد امکان جهت تهيه محل اقامت، حضور بيمار در بيمارستان و معرفي مترجم به بيمار مساعدت لازم ارائه خواهد نمود.

- انجام امور اجرايي بيماران سازمانها و ارگانهاي مستقر در کشور محل معالجه (در صورت وجود) بر عهده دفاتر اين نمايندگي ها خواهد بود.

 پ - در صورتي که بر اساس اعلام کتبي پزشک معالج، بيمار نياز به ارز بيشتري براي ادامه درمان داشته باشد، همراه بيمار مي بايست مدارک و مستندات لازم را به نمايندگي جمهوري اسلامي ايران ارايه تا مراتب را به اداره امور اجتماعي منعکس نمايد. اداره مزبور پس از دريافت درخواست نمايندگي، در اسرع وقت نسبت به صدور گواهي لازم و تحويل آن به بستگان بيمار در ايران اقدام خواهد نمود.

ت - بستگان بيمار بلافاصله پس از دريافت گواهي صادره مي بايست به شورايعالي پزشکي مراجعه و اقدامات لازم براي تخصيص ارز مورد نياز و اعلام نتيجه به اداره امور اجتماعي انجام دهند.

نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از کشور نمي توانند هيچ گونه هزينه اي براي بيمار يا همراه وي پرداخت يا تعهد نمايند.

 ت - پس از پايان معالجات، بيمار و يا همراه وي بايد به بخش کنسولي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران مستقر در کشور محل درمان مراجعه و ضمن ارايه اوراق و مدارک مربوط به معالجه و هزينه هاي انجام شده، درخواست تاييد آنها را نمايد.

براي اطلاع از نحوه تاييد به بخش "تاييد مدارک پزشکي" مراجعه نماييد.

وزارت امورخارجه | رواديد الكترونيك | تماس با ما | ساعات كار اداري | اوقات شرعی | جستجو | گالری تصاویر