اطلاعات اقتصادی پاکستان

بسیاری از قوانین مورد نیاز تجار در لینک زیر موجود است.

https://www.secp.gov.pk/laws/acts/

 

فایل های زیر نیز در خصوص قوانین کشور پاکستان می باشد. 

   دانلود : Workers Compensation and Sick Leave Benefits.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : STPF-2015-18-..Document...4.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : Pakistan trade policy..1.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : labour+poilcy+2010.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : Insurance Ordinance 2000.pdf           حجم فایل 456 KB
   دانلود : Government of Pakistan Labour Policy 2010.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : EPO-order..3.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود : Workers Compensation and Sick Leave Benefits.docx           حجم فایل 24 KB
   دانلود : STPF-2015-18-..Document...4.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : Pakistan trade policy..1.pdf           حجم فایل 286 KB
   دانلود : labour+poilcy+2010.pdf           حجم فایل 128 KB
   دانلود : Insurance Ordinance 2000.pdf           حجم فایل 456 KB
   دانلود : Government of Pakistan Labour Policy 2010.pdf           حجم فایل 161 KB
   دانلود : EPO-order..3.pdf           حجم فایل 416 KB
   دانلود : 1462871173_190.pdf           حجم فایل 1208 KB