فایل های مربوط به قانون کار، قانون ثبت اشخاص حقوقی، و قانون حمایت از سرمایه گذاری در جمهوری آذربایجان و همچنین جمهوری خودمختار نخجوان به زبان انگلیسی قابل مشاهده است. 

   دانلود : قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی.pdf           حجم فایل 158 KB
   دانلود : قانون کار.pdf           حجم فایل 771 KB
   دانلود : قانون ثبت برای اشخاص حقوقی.pdf           حجم فایل 103 KB