اطلاعات اقتصادی کشور ارمنستان 

 

مجموعه ای از قوانین گمرکی، مالیاتی، کار، بیمه و ... ارمنستان به زبان های روسی، ارمنی، انگلیسی و بعضا ترجمه فارسی در فایل های زیر قابل مشاهده است.

   دانلود : لینک قانون کار بیمه مالیات و عوارض دولتی.docx           حجم فایل 14 KB
   دانلود : قانون گمرک ارمنستان.pdf           حجم فایل 567 KB
   دانلود : قانون سرمایه گذاری خارجی ارمنستان.docx           حجم فایل 23 KB
   دانلود : قانون ماليات غیرمستقیم ارمنستان .docx           حجم فایل 15 KB
   دانلود : حقوق گمرکی در ارمنستان.docx           حجم فایل 19 KB
   دانلود : Labour_code_enقانون کار ارمنستان .pdf           حجم فایل 437 KB