اطلاعات اقتصادی سوریه 

فایل های مورد نیار در خصوص اطلاعات اقتصادی سوریه شامل فهرست بازرگانان و صاحبان اصلی صنایع اصلی سوریه در لینک های زیر قابل مشاهده است. 

 

   دانلود : بازرگانان سوری.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : الناظم لأعمال التأمين في سورية.pdf           حجم فایل 6191 KB
   دانلود : ارقم حول إحداث هيئة الاشراف على التامين.pdf           حجم فایل 1916 KB
   دانلود : 45.doc           حجم فایل 149 KB
   دانلود : 44.doc           حجم فایل 165 KB
   دانلود : التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي --.pdf           حجم فایل 6412 KB
   دانلود : Legislative Decree No. 11.doc           حجم فایل 114 KB
   دانلود : income Law.doc           حجم فایل 443 KB
   دانلود : executive provisions of income law.doc           حجم فایل 927 KB
   دانلود : 371- تعديل نظام الوكلاء_.pdf           حجم فایل 3483 KB
   دانلود : Decree 44 of 2005-Stamp Duty-English.doc           حجم فایل 165 KB
   دانلود : 345-نظام شركات ادارة نفقات التامين الصحي.pdf           حجم فایل 5046 KB