قوانین مربوط به بیمه و تامین اجتماعی اروگوئه در فایل های زیر قابل مشاهده است. 

   دانلود : Bimeh.pdf           حجم فایل 508 KB
   دانلود : Bimeh.docx           حجم فایل 95 KB