سفارت جمهوری اسلامی ايران

 

 

درخواستنامه ثبت ازدواج زن و مرد ايرانی

 

 

اينجانبان درخواست ثبت رسمی ازدواج خود را داريم و اقرار ميکنيم که صيغه عقد شرعی ی بين ما جاری شده و هيچکدام دارای همسر ديگری نيستيم.

 

مشخصات مرد

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات زن

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

نشانی و تلفن زن و مرد در / ѐ

نشانی

تلفن

شغل (اگر شاغل هستيد)

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگی زن                                                     تاريخ                                                     امضاء