سفارت جمهوری اسلامی ايران

 

 

اقرارنامه رابطه زوجيت و نسب

 

اينجانبان:

مشخصات پدر

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات مادر

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

با حضور در سفارت جمهوری اسلامی ايران در اقرار و اعتراف مينمائيم كه از تاريخ

در عقد ازدواج يكديگرميباشيم و افراد نامبرده در ذيل فرزند/ فرزندان صلبی و بطنی اينجانبان ميباشد/ ميباشند.

  مشخصات فرزندان

نام

پسر يا دختر

  نام به حروف لاتين

شماره شناسنامه

محل صدور شناسنامه

تاريخ صدور شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ تولد ميلادی (روز/ماه/سال)

 

امضاء پدر و مادر

  امضاء

تاريخ

نام و نام خانوادگی

  امضاء

تاريخ

نام

 

اينجانب/ اينجانبان اقرار واعتراف والدين خود را تصديق می نمائيم

 

اامضاء فرزندان (فقط برای فرزندان بالای ۱۸ سال)

  امضاء

تاريخ

نام و نام خانوادگی

  امضاء

تاريخ

نام و نام خانوادگی

  امضاء

تاريخ

نام و نام خانوادگی

 

 در اين جدول چيزی ننويسيد

اقرار و اعتراف نامبردگان فوق را تأييد و تصديق مينمايم.

نام، نام خانوادگی، مهر و امضاء مامور نمايندگی