سفارت جمهوری اسلامی ايران

 

 

اقرارنامه رابطه نسب

 

 

اينجانب:

مشخصات ولی

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

دركمال سلامت روان و عقل و با عنايت به پرستش ذات باريتعالی و هدايت و راهنمايی های پيامبر بزرگ اسلام و اعتقاد و اقرار به مذهب شيعه اثنی عشری، بدينوسيله اعلام ميدارم فرد مذکور در ذيل فرزند شرعی و قانونی اينجانب می باشد.

اينجانب به تبعات حقوقی و شرعی اين اقرار نامه وقوف كامل دارم.

 

مشخصات فرزند

نام پدر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء