سفارت جمهوری اسلامی ايران -

 

 

درخواستنامه صدور گواهی تجرد

 

 

اينجانب با مشخصات زير ‌درخواست صدور گواهی تجرد را دارم و اقرار ميکنم ǘ .

 

مشخصات درخواست کننده

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

نام پدر

نام خانوادگی

نام

 حوزه محل صدور شناسنامه

 شهرستان محل صدور شناسنامه

شماره شناسنامه

شهر و کشور محل تولد

 

مشخصات گذرنامه و وضعيت اقامت

 آخرين تاريخ اعتبار به  شمسی (روزم/اه/سال)

 محل صدور

 تاريخ صدور به  شمسی (روز/ماه/سال)

 شماره گذرنامه

 مدت اقامت در / خارج از کشور

 شماره شخصی Personnr

 شماره مهر اقامت يا ويزا در گذرنامه

 نوع اقامت

 

نشانی و تلفن درخواست کننده در ايران

نشانی

تلفن

 

نشانی و تلفن درخواست کننده / ѐ

نشانی

تلفن

شغل

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی                                                     تاريخ                                                     امضاء