سفارت جمهوری اسلامی ايران

 

 

درخواستنامه ثبت طلاق

 

 

اينجانبان با مشخصات زير درخواست ثبت رسمی طلاق خود را داريم و اقرار ميکنيم که صيغه طلاق شرعی برای ما جاری گرديده است.

 

مشخصات مرد

نام پدر و مادر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات زن

نام پدر و مادر

نام خانوادگی

نام

شهر و کشور محل تولد

تاريخ تولد به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره شناسنامه

 

مشخصات سند ازدواج

تاريخ ثبت ازدواج به شمسی (روز/ماه/سال)

شماره ثبت ازدواج

محل دفتر خانه

شماره دفترخانه اگر در ايران است

 

مشخصات اجرای صيغه طلاق شرعی و ثبت درمراجع رسمی ی

تلفن مرکز اسلامی

نام مرکز اسلامی

تاريخ جاری شدن طلاق شرعی به شمسی (روز/ماه/سال)

تاريخ ثبت در مراجع رسمی

نشانی مرکز اسلامی

 

نشانی و تلفن  

نشانی

تلفن

رايانامه (e-mail)

تلفن همراه

 

نام و نام خانوادگی مرد                                                     تاريخ                                                     امضاء

 

 

نام و نام خانوادگی زن                                                     تاريخ                                                     امضاء